P-13-07 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (Çalışan)

Termo Teknik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz

Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, şirket hattı, kurumsal e-posta adresi, internet kullanımı)

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Çalışan Performans
Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası, aile durum bildirimi

Çalışma Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, merkez ofis giriş-çıkış turnike ve parmak izi kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve Şirket’in meşru menfaati, iş akdi veya sair akitlerin ifası gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında veya sonrasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz veya kurum ve kuruluşlar tarafından tarafımıza iletilen sair metinlerde ve belgelerde yer alan kişisel verilerinizi açık rızanız olmasa dahi fiziksel veya elektronik ortamda topluyoruz. Örneğin,

Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler (parmak izi, kart okutma) aracılığıyla topluyoruz.

Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği ve 5651 sayılı Kanundan doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla çalışanın ofis içi internet kullanımını kayıt altına alıyoruz.

Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, çalışanın kurumsal eposta kullanımlarını hacimsel olarak kayıt altına alıyoruz.

Telefon donanımları, eposta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte internet, Şirket tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar çalışma araçları ve Şirket kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Şirketin iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Telefon ve eposta iletişimi veya internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olmamaktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Şirket ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, eposta adreslerinin, internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak yasal düzenlemeler veya şirket yönetmeliklerinin ihlaline ilişkin somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.

Şirket’in iş sağlığı ve işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görüntüleme ve kayıt yapıyoruz.

Etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları gereği fotoğraf ve görüntülerinizi toplayabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. İşyeri hekimimizin bulunmadığı durumlarda açık rızanızı almak sureti ile işyeri hekimine iletilmek üzere verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.termoteknik.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

• Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
• Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
• Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

• Personel özlük dosyasının oluşturulması
• SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
• Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
• İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
• İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin koordinasyonu
• Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi
• Acil durumanaliz raporlarının oluşturulması, bildirim ve araştırmalarının gerçekleştirilebilmesi
• İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması, sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliği hususunun değerlendirilmesi,
• İşe giriş muayenesinin ve devamında periyodik sağlık kontrollerinin yapılması
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
• Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
• Hayat sigortası, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sigortası operasyonlarının yürütülmesi, sağlık harcamalarının karşılanması

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

İşyeri güvenliğinin sağlanması
Çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

• Şirket çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmet kalitesinin artırılması
• Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
• Disiplin süreçlerinin yürütülmesi
• Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi
• Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
• Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi
• Çalışanlarla iletişimin sağlanması
• Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
• Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
• Kartvizit basımının sağlanması
• Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
• Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
• Şirket içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi
• Outlook’a veya benzer bir sisteme çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
• Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
• Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
• Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
• Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
• Kalite kontrolün sağlanması
• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ve bunların yerine kaim olan kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Bununla birlikte kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için, çalışanlara, görevlilere, denetçi ve danışmanlara, şirket ortaklarına, iştiraklerine ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

• Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.
• Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, iş kazası ve ramak kala görüntülerini bölüm müdürleri, İSG uzmanı, genel müdür, şirket ortakları ve örnek niteliğinde olması açısından ve açık rızanızı temin etmek koşuluyla diğer işyeri çalışanları ile paylaşabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla özellikle;

• Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

• Bağlı olduğumuz şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.
• Sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız bordrolama firması, ortak sağlık ve güvenlik birimi, şigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, brokerlik şirketleri, eğitim şirketleri, bankalar, seyahat acentaları, yazılım şirketi, güvenlik firması, matbaa hizmeti veren şirketler, servis firmaları, danışmanlık firmaları, toplu mesaj hizmeti veenler başta olmak üzere 3. kişi konumundaki firmalara aktarabiliyoruz.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması, toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi, şirket ortaklarının, iştiraklerinin, bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız firmaların bilgilendirilmesi amacıyla yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin www.termoteknik.cominternet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak bizzat veya noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Tüm çalışanlarımıza bilgi ve aydınlatma amacı ile duyurulur.

Saygılarımızla,

Termo Teknik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

P-13-07 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Termo Teknik Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirket merkezi ve tüm bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Müşteri Verileri:

Toplanan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.termoteknik.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Müşterilerimizin çoğunun Kurumsal Nitelikte Tüzel Kişilik olması nedeniyle Kişisel Verisini işlediğimiz Gerçek Kişiler genellikle Kurumsal Müşterilerin Temsilcisi/Personeli kapsamındaki Veri sahipleri olmaktadır. Bu Kişilere ilişkin Kişisel Veriler şu şekildedir:

• Yazışmalar ve kampanya bilgilendirilmeleri için kullanılan Elektronik Posta Adresleri, Ad-Soyad, Telefon ve Adres Bilgileri
• Sözleşmeler ile birlikte sunulan İmza Sirküleri içerisinde yer alan TC Kimlik, Nüfus Bilgileri, İmza, Telefon, Adres Bilgileri
• İrsaliye Formları üzerindeki Teslim Eden alanında yer alan Ad-Soyad, İmza, Telefon ve Adres Bilgileri
• Müşteriye ait emtiaları teslim alacak Müşteri Temsilcilerine ait Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Telefon, Adres Bilgisi
• Bayi/Servis eğitimlerinde yer alan kişilere ilişkin Ad-Soyad, Firma, Görev, Adres Bilgisi, Telefon, E-Mail Bilgisi
Şirketimiz gerçek kişi müşterilerine daha düzgün bir hizmet verebilmek, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla bu kişilerin aşağıda yer verilen kişisel verilerini işleyebilmektedir.

• Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres Bilgisi, Telefon, E-Mail Bilgisi

Ziyaretçi Verileri:

Şirket merkezimiz ve diğer iş birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, şirket merkezimiz ve diğer iş birimlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su, ruhsatı ve T.C. kimliği / pasaportu / ehliyeti ve bunların numarası, giriş-çıkış saatleri kaydedilmektedir.

Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Şirketimizin üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama, taşıt/ortak taşıma, acentelik vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim ve durumun niteliğine göre plaka no, hesap no. gibi kişisel verileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.

İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir. Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Üretim, Satış, Pazarlama, Hammadde İthalat, Ürün İhracat ve Gümrükleme hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, verilen hizmetlerin analiz edilmesi, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Gümrük Bakanlığı, Serbest Bölgeler Md, Gümrük Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, izninizin olması halinde bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; kargo/posta gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı firmalar, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, alt taşıyıcılar, acenteler, işletmeciler, bayiler, servisler, banka ve finans kuruluşları; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Gümrük Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölgeler Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Diğer Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
• Kurulca farklı bir yöntem belirleninceye kadar haklarınızla ilgili başvurular doğrudan şirketimizin Genel Müdürlük adresine yazılı olarak yapılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
• Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin www.termoteknik.com internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak bizzat veya noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Bilgi ve aydınlatma amacı ile duyurulur.

Saygılarımızla,

Termo Teknik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

P-13-07 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname (Çalışan) formuna buradan ulaşabilirsiniz.
P-13-07 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.
P-13-07 Kişisel Verilerin Korunması Politikası / Prosedürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Menü